ประชุมรองคณบดี / หัวหน้าภาควิชา / ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560

ประชุมรองคณบดี / หัวหน้าภาควิชา / ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560

          วันที่ 15 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมรองคณบดี / หัวหน้าภาควิชา / ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่8/2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีหัวข้อการประชุม อาทิ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560, ความก้าวหน้าการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (วิทยาลัยดุสิตธานี,  Bunndung Institute of Technology, Indonesia)  การส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจับ R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ, การดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ประจำปีงบประมาณ 2561, การปรับปรุงอาคาร 22 สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 (เร่งด่วน) เป็นต้น

ธนัญภรณ์ คงขาว (รายงาน)

10. 2017