คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

           วันที่ 14 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์  ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบแจกันดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 72 ปี ของนายกสภามหาวิทยาลัยฯ นายกร ทัพพะรังสี ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ธนัญภรณ์ คงขาว (รายงาน)

10. 2017