นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ

             เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้จัดงานภายใต้คอนเซป “Green Youth” มีกิจกรรมประจำฐานต่างๆ การนำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ  การแสดง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละภาค มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ทั่วประเทศ ในการนี้นักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้นำเสนอโครงการที่ผ่านมา และได้รับ    คำชมเชยจากคณะกรรมการประเมินโครงการในครั้งนี้อีกด้วย
09. 2017