องค์ความรู้ เทคนิคการบริการอย่างยั่งยืน    เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการให้บริการ service mind มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้น

รวบรวมหลักการและแนวทาง เทคนิคต่างๆ ในการให้บริการด้วยใจ ดูแลด้วยสปิริตอย่างมีความสุข

จากแหล่งต่างๆ รวมถึงบุคลากรในองค์กรที่หลอมรวมแนวคิดการให้บริการด้วยใจ

และความตั้งใจในการให้บริการอย่างมีความสุข สานักงานคณะฯ เป็นหน่วยงานในการส่งสริมสนับสนุน

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ดั

งนั้น สานักงานคณะฯ มีภารกิจในการประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนงานต่างๆ

การให้บริการจึงเป็นองค์ประกอบหลักในการสื่อสารสร้างความเข้าใจส่งผลให้การส่งเสริมสนับสนุน

พันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะสร้างประโยชน์ เป็นแนวทางในการให้บริการ

และสร้างแนวคิดในการให้บริการแก่บุคลากรและผู้สนใจ

รายละเอียด
More in this category: « SSSTJ
09. 2017