นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC) ครั้งที่ 16

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC) ครั้งที่ 16

          วันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นายธีรภาพ ศรีแสนสุข นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล “ชมเชย” ประเภทโปรแกรม

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา จากการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แห่งประเทศไทย
(National Software Contest – NSC) ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  โดยคัดเลือกจากโครงงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,392 โครงการ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 และรอบชิงชนะเลิศทุกทีม

จะต้องจัดบูทเผยแพร่และแสดงผลงานแก่บุคคลทั่วไป และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเวลา 3 วัน

ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และไปแข่งขันต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
         

          สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ทำการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 25 ทีม

โดยผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน 10 ทีม ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2

จำนวน 3 ทีม
 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 1 ทีม

ได้รับรางวัล
“ชมเชย” รับเงินรางวัลอีก 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ซึ่งทั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด
10. 2017