เชิญเข้าร่วมงาน SCI. Green & Clean Day          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังจัดทำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเพิ่มฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยในปีนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะรณรงค์ด้านการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิดซึ่งนับเป็นกุญแจสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใตัหัวข้อ "SCI. Green & Clean Day" ซึ่งภายในงานดังกล่าวจะมีกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษา โดยเรียนเชิญผู้จัดการศูนย์วัสดุรีไซเคิลเครือข่ายหลักสี่ ดอนเมือง มาเป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจัดบูธขายสินค้า "ตลาดนัดมือสอง (Second Hand Market)" ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๖๑๐๓ อาคาร ๒๖ และบริเวณชั้น ๑ อาคาร ๒๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญบุคลากร และนักศึกษาทุกท่านมาร่วมงานในโอกาสนี้
03. 2017