ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 26108 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย Webometrics และ QS World University Ranking, รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 1-5 เดือน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น

รายละเอียด
10. 2017