admin

admin

          วันที่ 15 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมรองคณบดี / หัวหน้าภาควิชา / ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่8/2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีหัวข้อการประชุม อาทิ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560, ความก้าวหน้าการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (วิทยาลัยดุสิตธานี,  Bunndung Institute of Technology, Indonesia)  การส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจับ R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ, การดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ประจำปีงบประมาณ 2561, การปรับปรุงอาคาร 22 สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 (เร่งด่วน) เป็นต้น

ธนัญภรณ์ คงขาว (รายงาน)

           วันที่ 14 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์  ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบแจกันดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 72 ปี ของนายกสภามหาวิทยาลัยฯ นายกร ทัพพะรังสี ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ธนัญภรณ์ คงขาว (รายงาน)

          เมื่อวันที่ 6 – 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน The 23rd Thailand International Culinary 2017 ณ ไบเทคบางนา รวมทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งสองสาขาวิชาสามารถคว้ารางวัลมาได้อย่างมากมาย โดยได้รับรางวัลในแต่ละรายการ ดังนี้

      สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 รายการ 

 1. The best Thai cuisine : Modern Thai cuisine
 2. The best western cuisine : Nagasaki Wagyu Main Course
 3. Fruit and Vegetable carving
 4. The best western cuisine : Duck main Couse
 5. The best of pastry art : Western Hot plated dessert
 6. The Best of Culinary Team : 3 Course Free Style

     ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 15 คน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 23 เหรียญ ได้แก่ เหรียญเงิน 13เหรียญ เหรียญทองแดง 10 เหรียญ 

     สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 6 รายการ

 1. The best Thai cuisine : Modern Thai cuisine
 2. The best western cuisine : Nagasaki Wagyu Main Course
 3. The best of innovation cuisine : World street food
 4. The best western cuisine : Duck main Couse
 5. The Best of Culinary Team : 3 Course Free Style
 6. The best of pastry art : Western Hot plated dessert
    ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 9 คน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 9 เหรียญ ดังนี้  เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 5 เหรียญ   และนอกจากนี้ยังได้รับคะแนน Top Score ในประเภทThe best of pastry art : Western Cold plated dessert อีกด้วย
             เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้จัดงานภายใต้คอนเซป “Green Youth” มีกิจกรรมประจำฐานต่างๆ การนำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ  การแสดง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละภาค มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ทั่วประเทศ ในการนี้นักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้นำเสนอโครงการที่ผ่านมา และได้รับ    คำชมเชยจากคณะกรรมการประเมินโครงการในครั้งนี้อีกด้วย
            วันที่ 8 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  คณาจารย์ และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้              มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ สรุปจำนวนผู้สมัครและรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททุนเพชรสุนันทา ระบบโควตา ระบบรับตรง และระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2560, รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560, การเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ สาขาผู้ประกอบอาชีพอาหารไทย ระดับ 1, การจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ

            วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดกิจกรรม Train the trainer for Physical Fitness of excellent  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ดีของการดูแลรักษาสมรรถภาพทางกายของตนเอง เพื่อการเรียนรู้สู่การเป็นต้นแบบที่ดีของเทรนเนอร์มืออาชีพ

           วันที่ 6 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2560 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีป พรหมอยู่ อาจารย์อัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง  และอาจารย์รัตนทิพย์ รัตนชัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตในอันดับแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขึ้นกล่าวแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้นเป็นการกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน และลำดับถัดมาเป็นการแสดงจากตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในชุด ระบำเทพบันเทิง, การแสดงจากตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในชุด สายใยผูกพันรักมั่นวิทย์คอม และการแสดงในชุดสุดท้ายจากตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในชุด แทนคำขอบคุณ ตามลำดับ ซึ่งสร้างความซาบซึ้ง สนุกสนาน และความประทับใจให้กับผู้เกษียณอายุราชการทั้งสามท่านเป็นอย่างมาก

              เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัด โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่สงวนชีวมณฑล และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเดินป่า ศึกษาธรรมชาติในภาคสนาม กิจกรรมที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ อาทิ กิจกรรมยิงเมล็ดมะค่า, ปลูกป่า ณ ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน, เดินชมป่าดิบแล้ง ชมนก ชมไก่ฟ้าพญาลอ, ฟังบรรยายประกอบภาพเรื่องป่าสะแกราช, ชมแมลงกลางคืน, ดูดาว, และกิจกรรมเดินป่า ท่องไพรป่าเต็งรัง และป่าดงดิบแล้ง โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้นำทาง ในระหว่างชมป่าไม้ นักศึกษายังได้ชิมพืชป่ากินได้ตามฤดูกาล ชมพืชป่าให้สีย้อมหลากหลาย ชมสมุนไพรมากมายในป่าที่เป็นคลังยาพื้นบ้าน, และกิจกรรมสุดท้ายคือ การรับฟังบรรยายจากวิทยากร และเยี่ยมชมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

              เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกิจกรรมได้มีการแนะนำหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน แนะนำคณาจารย์ประจำสาขาฯ มีการเสวนาเรื่อง “เรียนอย่างไรให้ได้งานและมีความสุขกับการเรียนในมหาวิทยาลัย” โดยมี ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเล่าประสบการณ์ในการเรียนและแนะนำแนวทางให้แก่นักศึกษา ( เสวนาโดยรุ่นพี่ปี 2 และรุ่นพี่ปี 3 )  โดยมีหัวข้อการเสวนา ดังนี้  การแนะนำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย, ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ, การใช้ห้องปฏิบัติการ, การทำโครงงาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษา รวมไปถึงเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการเรียนการทำงานในอนาคตต่อไป
            วันที่ 4 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 26108 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้  ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการติดต่อขอรับบริการจากฝ่ายบริการการศึกษา, ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560, อัตราค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรภาคพิเศษ, รายละเอียดรายรับ รายจ่าย ของหลักสูตรภาคพิเศษ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้น และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย และการประกาศปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ
Page 1 of 18
10. 2017