คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2559
..............................................................................................................

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการในแต่ละยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2559
..............................................................................................................
รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รายงานการปฏิบัติราชการ ปีงบ 2559 รอบ 6 เดือน

รายงานการปฏิบัติราชการ ปีงบ 2559 รอบ 12 เดือน

..............................................................................................................

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2559
..............................................................................................................
ปฏิทินการติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2559
..............................................................................................................

รายงานผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2559

10. 2017