คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร


.......................................................................................................................................................................

นโยบายประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2559

ระบบและกลไกล ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2559 ระดับคณะ
 ........................................................................................................................................................................

หน้าปก รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2559

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสููตร

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ


 ........................................................................................................................................................................


แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ประจำปีการศึกษา 2559 

แผนพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาเคมี

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาชีววิทยา

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาสถิติประยุกต์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิทย์การกีฬาและสุขภาพ

แผนพัฒนาคุุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

07. 2017