คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตาม ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร
.......................................................................................................................................................................

นโยบายประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2558

ระบบและกลไกล ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2558 ระดับคณะ
 ........................................................................................................................................................................

หน้าปก รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2558

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสููตร

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ


แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan ประจำปีการศึกษา 2558แบบฟอร์ม-SAR ระดับคณะ


รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

 ........................................................................................................................................................................


รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

10. 2017