คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ระดับคณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ระดับคณะ ฉบับใหม่

.......................................................................................................................................................................

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ระดับสาขาวิชา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ระดับสาขาวิชา ฉบับใหม่
.......................................................................................................................................................................

ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

........................................................................................................................................................................

นโยบายประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 55
........................................................................................................................................................................

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 ระดับคณะ

 

........................................................................................................................................................................
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 ระดับสาขาวิชา

 

........................................................................................................................................................................
แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555

 ........................................................................................................................................................................


รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะปีการศึกษา 2555

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารฯ ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2555

 ........................................................................................................................................................................

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
..................................................................................................................................................
......................

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2555
10. 2017