ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutubeSSRUssstjSSRU Academic Expo 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมส่งมอบงานศูนย์วิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นับจาก พ.ศ. 2480  มหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยและได้เปลี่ยนมา เป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา  จากนั้นในปี พ.ศ. 2538 ได้รับสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 15มิถุนายน 2547  ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้มีประวัติความเป็นมาในการบริหารการเรียนการสอนโดยลำดับดังนี้

อ่านต่อ

บทความ :

งานสวนสุนันทาวิชาการ'59

                                 งานสุนันทาวิชาการ’59 วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2559                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรม ดังนี้1. นิทรรศกา
ประกาศผู้ได้รับรางวัล!!! การประกวดLOGO

ประกาศ!!! ผู้ได้รับรางวัลการเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSSTJ

Suan Sunandha Science and Technology Journal (SSSTJ)
07. 2016