ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutubeSSRUssstjSSRU Academic Expo 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2560

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต โดยมอบเงินให้กับวัดพระบาทน้ำพุ และ โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต จังหวัดลพบุรี

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นับจาก พ.ศ. 2480  มหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยและได้เปลี่ยนมา เป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา  จากนั้นในปี พ.ศ. 2538 ได้รับสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 15มิถุนายน 2547  ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้มีประวัติความเป็นมาในการบริหารการเรียนการสอนโดยลำดับดังนี้

อ่านต่อ

บทความ :

ICAPMA2017

The 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications
Download เอกสารต่างๆ

♦ โลโก้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Newเอกสารต่างๆ เช่น งานบุคคล งานวิชาการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
03. 2017